1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pre nákupy v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Ing. Rudolf Tyburec (ďalej len „Internetový obchod“). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť Ing. Rudolf Tyburec so sídlom Straky 59, 417 71Zabrušany; IČO: 11826487 zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Magistráte mesta Teplice a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ – ďalej len „Kupujúci“) vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní Internetového obchodu a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je druhou zmluvnou stranou oproti Predávajúcemu spotrebiteľ, teda osoba, ktorá neuskutočňuje nákup v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, avšak fyzická či právnická osoba nakupujúca v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Podnikateľ“), riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v znení platných noviel.

1.4. Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné dojednať v Kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

1.5. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v Internetovom obchode môže Kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „Užívateľský účet“). Zo svojho užívateľského účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, prezerať históriu svojich objednávok a nastavenie Užívateľského účtu.

2.2. Pri registrácii v Internetovom obchode a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok.

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.6. Vytvorenie Užívateľského účtu nie je podmienkou pre objednanie tovaru na Internetovom obchode, resp. uzavretie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim.

2.7. S prvým nákupom je užívateľ registrovaný ako odberateľ za účelom možnosti zaslania informačného emailu po nákupe. Status odberateľa si môže príjemca emailu v každom takto zaslanom emaile zrušiť.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného Predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené ako konečné. Nie sme platcami dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní Internetového obchodu sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie Internetového obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru na stránke s objednávkovým formulárom. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní Internetového obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

3.3. Na objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Internetového obchodu), spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „Objednávka“).

3.4. Pred zaslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo na stránke s prehľadom pripravenej Objednávky. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí, a to ihneď vo webovom rozhraní Internetového obchodu, a zároveň elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Objednávke (ďalej len „Elektronická adresa Kupujúceho“).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká potvrdením obdržania Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu podľa ods. 3.4. týchto Obchodných podmienok.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu či Obchodné podmienky.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

3.9. Odoslaním Objednávky prostredníctvom webového rozhrania Internetového obchodu Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Akékoľvek úpravy týchto Obchodných podmienok, Reklamačného poriadku či podmienok Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho musia byť Predávajúcim samostatne potvrdené – za ich prijatie Predávajúcim sa nepovažujú automatické e-mailové potvrdenia.

3.10. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť Objednávku, resp. Kúpnu zmluvu alebo jej časť, v prípade, že nie je schopný obstarať požadovaný tovar v požadovanom množstve alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru určená dodávateľom alebo má pochybnosti o dôveryhodnosti Kupujúceho či údajoch uvedených v Objednávke a domnieva sa, že konanie Kupujúceho by mohlo viesť k finančnej ujme Predávajúceho. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Prípadné dohodnuté zmeny v Objednávke, resp. Kúpnej zmluve, zanesie Predávajúci do objednávkového systému. V prípade, že Kupujúcemu touto situáciou vzniknú akékoľvek preplatky či nedoplatky u Predávajúceho, zaväzujú sa obe zmluvné strany tieto finančné položky bezodkladne vyrovnať.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu spôsobmi špecifikovanými Predávajúcim na webovom rozhraní Internetového obchodu na stránke s objednávkovým formulárom.

4.2. Kúpna cena je uvedená vrátane balenia.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu.

4.6. Daňový doklad – faktúru vystaví a zašle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky emailom.

5. PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Článok 5. týchto Obchodných podmienok sa týka iba Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom.

5.2. Kupujúci – Spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze.

5.3. Ak nejde o prípad uvedený v ods. 5.2. týchto Obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od Kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní Internetového obchodu, najmä na stránke Kontakty či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho uvedenú tamtiež.

5.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ods. 5.3. týchto Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do 3 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, a to na doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú vo webovom rozhraní Internetového obchodu, najmä na stránke Kontakty .

5.5. V lehote dvadsiatich (20) dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods. 5.4. týchto Obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ods. 5.3. týchto Obchodných podmienok vráti Predávajúci kúpnu cenu Kupujúcemu najneskôr do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa ods. 5.5. týchto Obchodných podmienok, a to bezhotovostne na bankový účet určený Kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru Kupujúcim.

5.7. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, a to vrátane pôvodného obalu, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý, resp. nárok na úhradu nákladu vzniknutých s uvedením tovaru alebo jeho obalu do pôvodného stavu. Takýto nárok je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru je Kupujúcim zvolený prostredníctvom objednávkového formulára webového rozhrania Internetového obchodu. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky Kupujúceho mimo štandardných spôsobov ponúkaných Predávajúcim vo webovom rozhraní Internetového obchodu na stránke s objednávkovým formulárom, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme Kupujúci tovar pri dodaní, je Predávajúci oprávnený požadovať úhradu nákladov spojených s uskladnením, prípadne vrátením zásielky späť Predávajúcemu, a ďalej je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Objednaný tovar je predávajúcim expedovaný zásielkovnou najneskôr nasledujúci deň po uhradení objednávky. Tovar odosielaný Českou poštou je expedovaný 2x týždenne spravidla v utorok a piatok. V prípade, že by mal byť tovar expedovaný dlhšie ako päť pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim, zaväzuje sa predávajúci kupujúceho upovedomiť o predpokladanom termíne dodania.

6.6. Predávajúci sa zaväzuje po dobu 14 dní od prijatia Objednávky rezervovať objednaný tovar pre Kupujúceho, ak sa nedohodne Kupujúci s Predávajúcim inak. Ak nebude v tejto lehote objednávka uhradená alebo tovar vyzdvihnutý, Predávajúci ponúkne objednaný tovar na ďalší predaj.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť/Meno a priezvisko: Ing. Rudolf Tyburec

Adresa/Bydlisko: Straky 59, 417 71 Zabrušany
IČO: 118 264 87

Telefón: +420 728 673 585
E-mail: farma@hnojik.sk

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategória príjemcov/príjemcovia osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:

Zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvnej.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) povinnosť uschovať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

PRE PLÁTKOV DPH:

Kupujúci berie tiež na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť uschovať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom ak informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, len čo už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie ;
d) na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 20 dní od prijatia žiadosti.
V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodné účely.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Internetového obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania Internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania Internetového obchodu. Webové rozhranie Internetového obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov Predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania Internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „Osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním Osobných údajov Predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Predávajúcim.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri Objednávke vykonanej z webového rozhrania Internetového obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich Osobných údajoch.

9.5. Spracovaním Osobných údajov Kupujúceho môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú Osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k Predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na doručovaciu adresu Predávajúceho uvedené vo webovom rozhraní Internetového obchodu, najmä na stránke Kontakty .

9.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že Predávajúci alebo spracovateľ (podľa ods. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby Predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, Predávajúci alebo spracovateľ odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie Predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu Predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na Elektronickú adresu Kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená: v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom, v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom, v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať, v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uloženie nedozvedel.

12. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácia nie je z povahy tovaru možná. Tovar je jedine možné vrátiť.

13. VRÁTENIE TOVARU

Pokiaľ Vám produkt nevyhovuje, je možné ho 30 dní od prevzatia tovaru vrátiť. Balenie môže byť čiastočne spotrebované, ale musí byť originálne, pokiaľ sa jedná o darčekové balenie.

Postup vrátenia tovaru
1. Tovar zabaľte do originálneho obalu.

2. Na papier, ktorý priložíte k vrátenému tovaru napíšte číslo objednávky, číslo účtu a dôvod vrátenia
– teda „Vrátenie do 30tich dní“

3. Tovar v originálnom obale zabaľte do ďalšej krabice, prípadne ešte vysteľte tak, aby nedošlo k poškodeniu vráteného tovaru ani jeho obalu a priložte papier z bodu 2. – Zabaľte ho tak, ako by ste radi, aby Vám prišlo, vodítkom Vám tiež môže byť spôsob, akým tovar bol zabalený od nás.

4. Balík zašlite na adresu:
Ing. Rudolf Tyburec
Straky 59
417 71 Zabrušany
V žiadnom prípade prosím neposielajte tovar na dobierku! Tovar nebude prevzatý!

5. Budeme radi, keď nám napíšete na farma@hnojik.sk že tovar vraciate.
Budeme tiež radi za dôvod, prečo Vám tovar nevyhovuje. Hodnotu celej objednávky Vám vrátime späť na účet z ktorého bol tovar platený.


Poškodenie zásielky pri doprave

Veľmi výnimočne sa môže stať, že dopravca zásielku poškodí, prípadne zásielka dorazí nekompletná. Prípadný problém s dopravcom vyriešime av oprávnenom prípade škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, aby ste nás informovali o poškodení zásielky do 24 hodín od prevzatia! Prosím napíšte nám v takom prípade na farma@hnojik.sk a priložte fotografie poškodeného tovaru. Využiť pre komunikáciu môžete aj chat na webe.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania Internetového obchodu alebo právny vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3. Ak je niektoré ustanovenie týchto Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky Kúpnej zmluvy či Obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.4. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť Predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.5. Všetky fakturačné, doručovacie a kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené vo webovom rozhraní Internetového obchodu, najmä na stránke Kontakty .

11.6. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. januára 2020. Predchádzajúce Obchodné Podmienky sú archivované Predávajúcim.